Föreningsstadgar:

Heartlings Music Association
A§ 1 Namn
Föreningens namn är Heartlings Music Association, härefter kallat Föreningen.

§ 2 Ändamål
Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att bedriva verksamhet som främjar lyssnandet av elektronisk musik, samt med målsättning att erbjuda medlemsarrangemang där elektronisk musik kan åtnjutas.

§ 3 Säte
Föreningens säte är i Bandhagen i Stockholms kommun.

§ 4 Firmatecknare
Föreningens firmatecknare, bestående av två personer, utses av styrelsen.

§ 5 Medlemskap
Alla personer som fyllt 18 år, accepterar Föreningens stadgar och vill verka för Föreningens ändamål kan bli medlem i Föreningen. Medlemskapet erhålls genom anmälan till styrelsen och måste godkännas av någon i styrelsen innan det är giltigt.

§ 6 Medlemskapsnivåer
Föreningen har två typer av medlemskap, stödmedlem och aktiv medlem. Som standard tilldelas stödmedlemskap vid inträde i Föreningen. För att bli aktiv medlem ska detta anmälas till styrelsen. Vem som helst som kan bli medlem i föreningen kan bli aktiv medlem, vid styrelsens godkännande. Endast aktiva medlemmar har rösträtt på föreningsstämma.

§ 7 Medlemsavgift
Föreningen har ingen återkommande medlemsavgift, men har rätt att ta ut entréavgift vid dess medlemsarrangemang. Entréavgiften fastställs inför varje arrangemang av styrelsen.

§ 8 Utträde
Medlem i Föreningen kan när som helst säga upp sitt medlemskap. Anmälan ska ske till styrelsen.

§ 9 Uteslutning
Styrelsen kan utesluta en medlem som med sitt agerande skadar Föreningens syfte eller verksamhet. Meddelande om uteslutning ska ske skriftligen.

§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Sittande styrelse kvarstår dock fram till nästa föreningsstämma.

§ 11 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är styrelsen, årlig föreningsstämma samt extrainsatt föreningsstämma.

§ 12 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, en till fem ledamöter och högst tre suppleanter. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa föreningsstämma. Styrelsen är, förutom vid samlad föreningsstämma, Föreningens högst beslutande organ.
Styrelsen sammanträder vid kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter yrkar på detta.

§ 13 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder Föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å Föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper, samt till årsmötet avge årsbokslut för senaste avslutade räkenskapsåret. Styrelsen ska också arrangera medlemsaktiviteter.

14 Årlig föreningsstämma
Föreningsstämman är Föreningens högst beslutande organ. Årlig föreningsstämma hålls före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till den årliga föreningsstämman ska avsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före mötets tidpunkt. Kallelsen ska ske via e-post. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller dess medlemmar får inte fattas på föreningsstämman om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
Vid årlig föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av årsbokslut
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
10. Val av ordförande i föreningen för ett år
11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för ett år
12. Val av revisor/Bokförare
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Övriga frågor
Förslag för ändrande vid årlig föreningsstämma ska ha anlänt till styrelsen senast sju dagar före mötets tidpunkt.

§ 15 Extrainsatt föreningsstämma
Extrainsatt föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens aktiva medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Kallelse till extrainsatt föreningsstämma ska avsändas till medlemmarna senast sju dagar före mötets tidpunkt. Kallelsen ska ske via e-post. På extrainsatt föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 16 Rösträtt
Endast aktiva medlemmar har rösträtt. Med aktiv medlem avses medlemskapsnivån som anmäls till styrelsen, se §6. Vid föreningsstämma upprättas röstlängd i form av närvarolista över aktiva medlemmar. Rösträtten kan inte utövas med fullmakt.

§ 17 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörande om beslut av ordföranden.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Föreningsstämman är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 18 Regler för ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna kan göras när som helst av styrelsen, men ska meddelas medlemmarna via e-post minst sju dagar innan ändringarna träder i kraft. Alla medlemmar kan lämna skriftliga motioner om förändring av stadgarna till styrelsen och dessa ska behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 19 Upplösning av Föreningen
För upplösning av föreningen krävs enhälligt beslut av styrelsen. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål, specifikt vilket/vilka beslutas av styrelsen.Heartlings music assocation

mail@heartlingsmusicassociation.com